JR HOLDING rozwija nowe projekty inwestycyjne

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., wypracowała w 4 kw. 2016 r. zysk netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 575 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 914 tys. zł. Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej realizują przyjęte plany rozwoju i dążą do kontynuowania wzrostu wartości.

Narastająco, po czterech kwartałach 2016 r. skonsolidowany zysk netto Spółki przekroczył 12.874 tys. zł, wartość przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 4.121 tys. zł, a przychody finansowe przekroczyły poziom 21.598 tys. zł. Działania Zarządu JR HOLDING S.A. skoncentrowane są na pozyskiwaniu nowych, perspektywicznych i bardzo rentownych projektów, których realizacja przyczyni się do dalszego wzrostu wartości całej Grupy Kapitałowej. Spółka poszukuje głównie projektów inwestycyjnych oraz deweloperskich. Głównym kryterium prowadzenia nowych przedsięwzięć inwestycyjnych przez JR HOLDING S.A. jest przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji, kapitału oraz Akcjonariuszy.

„W dalszym ciągu poszukujemy nowych, wysoko marżowych projektów inwestycyjnych, które cechują się również wysokim bezpieczeństwem dla zaangażowanego kapitału. Przy doborze przedsięwzięć bardzo wnikliwie analizujemy ich model biznesowy oraz strukturę finansowania, a także kompetencje osób zarządzających. Wierzymy, że taka polityka inwestycyjna oraz jej skuteczna realizacja pozwolą nam konsekwentnie podnosić wartość Grupy Kapitałowej. Przykładem naszych udanych inwestycji jest z pewnością Columbus Energy S.A., która realizuje przyjętą strategię rozwoju i umacnia pozycję lidera na rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce.” - wyjaśnia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Zgodnie z przyjętą w 2016 r. Strategią Rozwoju Spółki jej działalność została przesunięta z wynajmu i zarządzania nieruchomościami na zarządzanie spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. Nabywanie nieruchomości komercyjnych w atrakcyjnych cenach, ich modernizacja oraz zmiana struktury najemców realizowana jest obecnie przez spółki zależne, co pozytywnie wpływa na zwiększanie przychodów z wynajmu, a w konsekwencji na zyskowną sprzedaż zrestrukturyzowanych nieruchomości. JR HOLDING S.A., poprzez swoje celowe spółki zależne, kupuje tylko nieruchomości komercyjne, które już są wynajęte, generują przychody z wynajmu oraz są dochodowe.

Jedną z ostatnich inwestycji Spółki jest Biurowiec Hexagon w Krakowie, którego realizacją zajmuje się spółka Biurowiec Zamknięta Sp. z o.o., w której spółka zależna JR HOLDING S.A. - KPM INVEST Sp. z o.o. - posiada 13,5% udziałów w kapitale zakładowym. Podpisane dotychczas umowy przedwstępne sprzedaży lokali obejmują 1.431 m2 powierzchni biurowej tego budynku, co stanowi 71% oferowanej powierzchni. Łączna wartość podpisanych umów przedwstępnych wynosi 10.993 tys. zł netto.

Z kolei w zaawansowaną fazę wchodzi również planowana inwestycja deweloperska w Słomnikach. Pod koniec grudnia 2016 r. wydana została przez Starostę Krakowskiego decyzja zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę, która uzyskała już klauzulę wykonalności i stała się ostateczna. Podpisanie umowy celowej spółki komandytowej, która ma być inwestorem w tym przedsięwzięciu jest planowane na 1 kw. 2017 r., a rozpoczęcie prac budowlanych powinno nastąpić w 2 kw. 2017 r.

„Bardzo dobrze oceniamy rozwój segmentu nieruchomości w naszej Grupie Kapitałowej, który następuje zgodnie z przyjętym planem. Nieruchomości stanowią solidny fundament naszego biznesu, pozwalają generować przepływy finansowe i zyski, stwarzając tym samym bezpieczeństwo dla naszych kolejnych inwestycji. Widzimy też, że nasi partnerzy biznesowi również doceniają ten stabilny segment biznesowy.” - zakończył Ciszewski.

JR HOLDING S.A. należy do segmentu rynku NewConnect - NC Focus, w skład którego wchodzą podmioty z alternatywnego rynku spełniające najbardziej rygorystyczne kryteria jakościowe związane głównie z kondycją finansową spółki oraz sposobem wypełniania przez nią obowiązków informacyjnych. Emitent realizuje także Program skupu akcji własnych, na który przeznaczone zostały środki w kwocie do 5 mln zł.

źródło: JR HOLDING