BIOMAXIMA otrzymała 2,3 mln zł dotacji

BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, otrzymała dotację w wysokości blisko 2,3 mln zł na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie. Planowana inwestycja pozwoli Spółce opracowywać nowe oraz innowacyjne produkty.

Emitent otrzymał informację o przyznaniu mu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw". Wnioskowana i przyznana Spółce kwota dotacji wynosi 2.294 tys. zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego BioMaxima S.A. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie. Nowa inwestycja będzie realizowana na tej samej działce, na której znajduje się obecnie siedziba Emitenta. Całkowita wartość projektu wynosi 3.840 tys. zł netto. Przyznana Spółce dotacja przyczyni się do dalszego rozwoju jej infrastruktury, a także do opracowania nowych i innowacyjnych produktów. BioMaxima S.A. zamierza zrealizować nową inwestycję do końca 2017 r.

„Przyznana dotacja jest istotnym wsparciem strategii rozwojowej BioMaxima. Nakłady na prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnych technologii pozwolą zdynamizować rozwój Spółki. Przyznana dotacja może tylko ten rozwój przyspieszyć. Przypomnę, że w bieżącym roku otrzymaliśmy dotację w ramach Działania „Wzór na konkurencję”. Aktualnie trwa audyt wzorniczy. W październiku zamierzamy przystąpić do drugiego etapu tego działania. Co istotne – tylko firmy, które przeszły etap pierwszy mogą przystąpić do etapu drugiego, gdzie maksymalna kwota dotacji wynosi 3 mln zł. Dotacja ta jest przeznaczona m.in. na zakup środków trwałych (maszyny) związanych z wprowadzaniem innowacyjnych produktów (nowych lub znacząco ulepszonych). Z puli środków przeznaczonych w tym działaniu przypada średnio 2,2 mln zł na firmę. Kolejną dotacją, gdzie Spółka przeszła ocenę formalną, merytoryczną oraz panel ekspertów jest Działanie 1.2 „Badania i rozwój”. W ramach tego Działania BioMaxima zamierza opracować we współpracy z jedną z lubelskich uczelni grupę innowacyjnych testów do oznaczania lekowrażliwości. Wystąpiliśmy o dotację na wsparcie eksportu w ramach Działania „Go To Brand”. Dopełnieniem składanych wniosków będzie wniosek w ramach Działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”. Ewentualne przyznanie tej dotacji pozwoli m.in. na inwestycję budowlaną w zakład produkcyjny połączony z Centrum Badawczo-Rozwojowym.” - komentuje Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Po dziewięciu miesiącach 2016 r. wartość wypracowanych przez Spółkę przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 16.195 tys. zł wobec 15.954 tys. zł rok wcześniej. BioMaxima S.A. zwiększa również swoją obecność na rynkach zagranicznych i notuje w ostatnich miesiącach wzrost sprzedaży eksportowej oraz utrzymuje wysoką wartość wygrywanych postępowań przetargowych. Emitent przygotowuje się także do przeprowadzenia procesu połączenia ze spółką Biocorp Polska Sp. z o.o. Obecnie trwa badanie planu połączenia przez biegłego. W listopadzie br. planowane jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BioMaxima S.A., które zadecyduje o połączeniu z Biocorp Polska Sp. z o.o.

Spółka pracuje także nad transakcją nabycia 80% udziałów w dwóch rumuńskich spółkach QIAS oraz ISTAR. W chwili obecnej uszczegóławiane są warunki umowy nabycia udziałów w tych podmiotach oraz umowa regulująca kwestie związane z zatrudnieniem ich aktualnej właścicielki.

BioMaxima S.A. wypracowała po dwóch kwartałach 2016 r. zysk netto na poziomie 641 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 11.930 tys. zł. Spółka wypłaciła również swoim Akcjonariuszom dywidendę z zysku osiągniętego w 2015 r. w kwocie 0,20 zł na akcję. Rok temu Emitent wypłacił dywidendę w wysokości 0,10 zł na akcję.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.

źródło: BioMaxima